Postupy pro dosažení udržitelnosti hydromelioračních opatření v podmínkách České republiky


Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah I. ?? metodiky..............................................................................7 II. Vlastní popis metodiky...................................................................7 1. Úvod ................................................................................... 2. Současnost hydromeliorací..............................................................9 2.1 Definice a hlavní funkce hydromeliorací......................................9 2.2 Modely chování jednotlivých účastníků při správě hydromelioračních staveb ...10 2.3 Povaha staveb k vodohospodářským melioracím a jejich vztah ? pozemku (právní analýza) (J. Hanák) ....................................................................11 2.3.1 Účel a předmět analýzy 2.3.2 Analýza 2.3.2.1 Kontext 2.3.2.2 Vztah melioračních staveb ? pozemku 2.3.2.2.1 Společná východiska 2.3.2.2.2 Podrobné meliorační zařízení - POZ 2.3.2.2.3 Hlavní meliorační zařízení - HOZ 2.3.2.2.4 Shrnutí 2.3.2.3 Využití práva stavby ? umístění melioračních staveb na cizím pozemku 2.3.2.4 Omezení vlastnického práva ? melioračním stavbám a pozemkům 2.3.2.4.1 Existující stavby 2.3.2.4.2 Nové stavby 2.3.3 Závěry 2.4 Důležité faktory ovlivňující výchozí pozici zemědělství v souvislosti s posilováním jeho interakcí s vodním hospodářstvím (J. Kraus, I. Kvítek) ...................................................21 2.4.1 Úvod 2.4.2 Struktura rostlinné a živočišné produkce a specializační profil českého zemědělství 2.4.3 Ke snižování velikosti půdních bloků 2.4.4 Aktivní zemědělci v pozici vlastníků, resp. uživatelů půdy 2.4.5 Vývoj tržních cen a nájemného za půdu a její mobility 2.4.6 Rozpočtové prostředky ve prospěch pozemkových úprav 2.4.7 Shrnutí, návrhy opatření 3. Historické souvislosti hydromelioračních staveb ...........................................33 3.1 Historie správy hydromelioračních staveb .........................................33 3.1.1 Období let 1850 - 1918 a 1918 - 1945 3.1.1.1 Období do r. 1869 3.1.1.2 Období let 1869 až 1918 3.1.1.3 Období let 1918 až 1938 3.1.1.4 Období let 1938 (1939) až 1945 3.1.2 Období let 1945 až 1948 a 1948 až 1989 3.1.2.1 Období let 1945 - 1947 (1948) 3.1.2.2 Období let 1948 - 1955 3.1.2.3 Období let 1955 - 1959 3.1.2.4 Období let 1960 - 1970 3.1.2.5 Období let 1970 - 1989 3.1.3 Období po roce 1989 3.2 Meliorace v letech 1960-1970 se zvláštním zřetelem ? činnosti melioračních družstev (V. Švihla) ..........................................................................53 3.2.1 Základy obnovy meliorací koncem padesátých let dvacátého století 3.2.2 Činnost melioračních družstev Financování melioračních družstev Svaz melioračních družstev Likvidace melioračních družstev 3.2.3 Výsledky práce melioračních družstev 3.2.4 Rámec činnosti melioračních družstev v letech 1960-70 3.2.5 Aplikace výsledků činností melioračních družstev při tvorbě koncepce meliorací v současné době 3.2.6 Závěr 3.3 Iniciativy pro formulaci zákona o melioracích.......................................58 4. Zahraniční zkušenosti.......................................................................60 5. Dotazníkové šetření.........................................................................68 5.1 Použitá metodika....................................................................68 5.2 Hlavní výsledky dotazníkové kampaně.................................................69 5.3 Komunikace s institucemi a odbornými sdruženími.....................................71 5.3.1 Shrnutí stanovisek 6. Varianty udržitelnosti hydromeliorací ......................................................74 6.1 Popis variant.......................................................................74 6.2 SWOT analýza řešených variant.......................................................76 6.3 Uplatnění multikriteriální analýzy při hodnocení variant............................80 6.3.1 Dílčí tabulky preferencí 6.3.2 Souhrnná tabulka preferencí 6.4 Shrnutí zjištěných omezení ? řešeným variantám......................................83 7. Závěrečná doporučení....................................................................... 84 7.1 Formulace kritérií udržitelnosti hydromeliorací ....................................84 7.2 Rámcový návrh potřebných legislativních změn........................................86 lil. Srovnání novosti postupů ........................................................ 87 IV. Popis uplatnění certifikované metodiky................................................. 88 V. Ekonomické aspekty...............................................................................89 VI. Seznam publikací, které předcházely metodice.....................................................90 Vil. Seznam použité literatury................................................................ 91 Vlil. Seznam v textu použitých zkratek............................................................. 96 IX. Dedikace na výzkumný projekt........................................................... 97 X. Summary.......................................................................... 98 XI. Přílohová část ..................................................................................99 P.l Metodika výběru respondentů dotazníkového šetření..........................................99 1.1 Výběr katastrálních území 1.1.1 Úpravy dat 1.1.2 Územní analýzy pro přiřazení hodnot klíčových faktorů 1.1.3 Vlastní výběr katastrálních území se zohledněním variability klíčových faktorů 1.2 Výběr reprezentativních respondentů v rámci vybraných katastrálních území 1.2.1 Výběr parcel dotčených hydromelioracemi 1.2.2 Úprava dat z ČÚZK 1.2.3 Výběr respondentů P.2 Dotazníkové šetření........................................................................106 2.1 Průvodní dopis 2.2 Výsledky získané od respondenta typu "vlastník" 2.3 Výsledky získané od respondenta typu "uživatel" 2.4 Výsledky získané od respondenta typu "závlahář" P.3 Přepis vystoupení účastníků Dialogu...........................................................123 P.4 Mapové výstupy................................................................................134 4.1 Indexy 4.2 Interpretace použitých indexů 4.3 Vyhodnocení dotazníkové akce P.5 Znění zemského zákona vodního z r. 1870. Pasáže ? vodním družstvům .......................143
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw011377
5 20190904112018.4
7 ta
8 180130s2017----xr |||||||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-87361-75-7
40 ## $a ABC512 $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Kulhavý, Zbyněk $d 1954- $7 ola2006345425 $4 aut $e Autor
245 10 $a Postupy pro dosažení udržitelnosti hydromelioračních opatření v podmínkách České republiky : $b Metodika. Uživatelský výstup projektu TAČR č.TD03000330
250 ## $a 1.vyd.
264 #1 $a Praha : $b Výzkumný ústav meliorcí a ochrany půdy, v.v.i., $c 2017
300 ## $a 143 s. : $b obr.,tab.
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
520 ## $a Metodika poskytuje návodná řešení pro optimalizaci aktivit, souvisejících s provozováním hydromelioračních staveb, se snahou zvýšit celkový benefit v oblasti činností v zemědělství, vodním hospodářství, životním prostředí a při utváření venkovského prostředí a krajiny. Je určena těm, kterých se existence hydromelioračních staveb jakýmkoli způsobem dotýká – a to jak z hlediska jejich vlastnictví, údržby, požadavků na rekonstrukce či modernizace nebo při střetu s novou výstavbou. V metodice je provedena syntéza znalostí o aktuálním stavu hlavních typů hydromelioračních opatření (odvodnění, závlah) v podmínkách ČR a o současné úrovni péče o ně. Argumentačně dokládá význam těchto staveb, situovaných v celé ploše povodí, a potřebu jejich provázanosti na management správy vodního hospodářství jako celku a na systémy ochrany půdy a krajiny. Dokumentuje obtížnost uplatňování platné legislativy z důvodu složitých vlastnicko-uživatelských vztahů v ČR a navrhuje varianty možných řešení, přitom zvýšená pozornost je věnována podmínkám obnovy institutu "vodních družstev".
653 ## $a metodika
653 ## $a hydromeliorační opatření
653 ## $a hydromeliorační stavby
653 ## $a meliorace
700 1# $a Pelíšek, Igor $4 aut $e Autor
856 7# $2 PDF
910 ## $a ABC512
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link