Systém analýzy území a návrhu opatření k ochraně půdy a vody v krajině

Podklad pro územní plánování a pozemkové úpravy


Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah I. CÍL METODIKY...........................................................................................5 II. VLASTNÍ POPIS METODIKY.................................................................................5 1. ÚVOD...................................................................................................5 2. CHARAKTERISTIKA MODELOVÝCH ÚZEMÍ..............................................................6 3. METODA HODNOCENÍ RIZIKOVOSTI ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ Z POHLEDU OCHRANY PŮDY A VODY V KRAJINĚ...................................................................................................9 3.1. Postup tvorby analytických vrstev...................................................................9 4. DEFINOVÁNÍ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ...........................................................................11 4.1. RIZIKOVÉ PLOCHY Z HLEDISKA VODNÍ EROZE (půda)................................................. 11 4.1.1. Potenciální ohroženost půdy vodni erozi......................................................11 4.1.2. Hloubka půdy.................................................................................12 4.2. Rizikové plochy z hlediska vétrné eroze (půda).................................................13 4.2.1. Potenciálni ohroženost půdy větrnou erozi....................................................14 4.3. Rizikové plochy z hlediska zrychlené infiltrace (voda).........................................15 4.3.1. Zranitelnost půd z hlediska zrychlené infiltrace.............................................15 4.4. Rizikové plochy z hlediska zrychleného podpovrchového odtoku (voda)............................16 4.4.1. Drenážni odvodňovací' systémy................................................................17 4.5. Rizikové plochy z hlediska povrchového odtoku do vodního útvaru (půda/voda)....................18 4.5.1. Dráhy soustředěného odtoku...................................................................18 4.5.2. Vzdálenost břehové hrany bloků zemědělské půdy od útvarů povrchových vod.....................19 4.6. Rizikové plochy z hlediska způsobu využívání...................................................20 4.6.1. Velikost pozemků.............................................................................21 5. SYNTETICKÁ MAPA RIZIKOVOSTI ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ Z HLEDISKA DEGRADACE PŮDY A KVALITY VODY.......................................................................................................23 5.1. Vyhodnocení syntetické mapy v modelových územích...............................................27 6. POSTUP ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU SYSTÉMU OPATŘENÍ К OCHRANĚ PŮDY A VODY..................................27 6.1. Doporučený postup při identifikaci a sanaci rizikových lokalit prostřednictvím ÚP a PÚ.........28 6.1.1. Konfrontace syntetické mapy s ůzemnim plánem.................................................28 6.1.2. Konfrontace pozemkové úpravy a syntetické mapy rizik.........................................29 6.1.3. Zpracováni oborových dokumentů rozvoje územi (ÚP, PÚ)....................................29 7. OPATŘENÍ К OCHRANĚ PŮDY A VODY V KRAJINĚ.........................................................30 7.1. Ochrana území ohrožených vodní erozí...........................................................30 7.2. Ochrana území ohrožených větrnou erozí....................................................... 30 7.3. Ochrana území ohrožených zrychlenou infiltrací.................................................30 7.4. Ochrana území ohrožených zrychleným podpovrchovým odtokem (drenážní odvodňovací systémy) 31 7.5. Ochrana území ohrožovaných povrchovým odtokem do vodního útvaru................................31 7.5.1. Sanace drah soustředěného odtoku.............................................................31 7.5.2. Ochrana příbřežních zón povrchových vod......................................................31 7.6. Ochrana ekologické stability území.............................................................32 7.6.1. Optimalizace tvaru a velikosti pozemků.......................................................32 7. 6. 2. Optimalizace způsobu využití pozemků................................................32 7.7. Vymezení půd (BPEJ) a území vhodného ke změnám využití půdy............................32 7.7.1. Soubor BPEJ navrhovaných к zalesnění - užší varianta..................................33 7.7.2. Soubor BPEJ navrhovaných к zalesněni - širší varianta...............................33 7.7.3. Soubor BPEJ navrhovaných к zatravněni - užší varianta.................................34 7.7.4. Soubor BPEJ navrhovaných к zatravněni - širši varianta................................36 7.7.5. Soubor BPEJ navrhovaných к možné výstavbě rybníků - užší varianta.....................38 7.7.6. Soubor BPEJ navrhovaných к možné výstavbě rybníků - širší varianta....................38 7.8. Možnosti využití nástrojů státní politiky pro podporu plošných opatření................39 8. HODNOCENÍ ÚČINNOSTI OPATŘENÍ..................................................................39 9. ZÁVĚR.........................................................................................45 III. SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ......................................................................45 IV. POPIS UPLATNĚNÍ...............................................................................45 V. EKONOMICKÉ ASPEKTY............................................................................46 VI. SEZNAM LITERATURY.............................................................................46 Použitá A související literatura................................................................46 Publikace, které předcházely metodice...........................................................47 VII. PŘÍLOHY.......................................................................................49 SEZNAM DIAGRAMŮ:...................................................................................49 SEZNAM GRAFŮ:......................................................................................49 SEZNAM TABULEK:....................................................................................49 SEZNAM OBRÁZKŮ:....................................................................................49 SEZNAM MAP:........................................................................................50 SEZNAM ZKRATEK:....................................................................................51
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw01731
5 20141013131519.8
7 ta
8 140519s2014----xr |||||||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-87361-27-6
40 ## $a ABC512 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $4 aut
110 2# $a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. $7 ko2008434999
245 10 $a Systém analýzy území a návrhu opatření k ochraně půdy a vody v krajině : $b Podklad pro územní plánování a pozemkové úpravy
250 ## $a 1.vyd.
260 ## $a Brno : $b Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., $c 2014
300 ## $a 52s.
650 #7 $a ochrana půd
650 #7 $a ochrana podzemních vod
650 #7 $a pozemkové úpravy
653 ## $a metodika
700 1# $a Podhrázská, Jana, $d 1960- $7 mzk2005282446 $4 aut
700 1# $a Karásek, Petr $4 aut
700 1# $a Stejskalová, Dagmar, $d 1953- $7 mzk2008464073 $4 aut
700 1# $a Nováková, Eva $4 aut
700 1# $a Kučera, Josef $4 aut
910 $a ABC512
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link