Opatření k posílení infiltračních procesů v krajině

metodika - uživatelský výstup projektu QJ1220050


Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Cíl metodiky...................................................... Vlastni text metodiky............................................. 1. Úvod........................................................... 2. Struktura zvolených opatrení................................... 3. Teoretické podklady pro řešeni a hodnoceni infiltračnich procesů . 4. Katalogové listy souboru opatřeni............................. A. AI Al.l AI.2 A2 A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 B. B1 Bl.l B1.2 B1.3 B1.4 B1.5 B1.6 B1.7 B1.8 B1.9 B1.10 Bl.ll B1.12 B1.13 81.14 B1.15 B2 B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 B2.7 B2.8 B2.9 B2.10 B2.11 B3 B3.1 B3.2 B3.3 B3.4 B3.5 Regulace odtoku a zvyšování infiltrace v hydrografické síti DVT......................... Revitalizace koryta DVT................................................................. Asanace výmolů a strži.................................................................. Budováni tůni a kompenzačních retenčních nádrži (zejména jako kompenzace funkci odvodněni). Zřizeni stálé hladiny v nové polosuché nádrži........................................... Zasakovací pásy souběžné s vodním tokem................................................. Limanové zdrže.......................................................................... Retence v řiční nivě.................................................................... Infiltrace srážkových vod a regulace svahového odtoku................................... Zasakovací objekty srážkových vod v urbanizované krajině................................ Městský rybník.......................................................................... Vsakovací bloky......................................................................... Podpovrchový řízený mokřad (pokud nespadá do C)........................................ Filtrační pás.......................................................................... Zasakovací pás na rozhraní povrchů...................................................... ...7 ...7 ...7 ...8 ...8 ...12 ...12 ....12 ...12 ...15 ...18 ...18 ...22 ...24 ...26 ...29 ...29 ...29 ...33 ...35 ...38 ...42 Zasakování vod ze střech rodinných domů.................................................44 Podpovrchové vsakovací nádrže........................................................ Retenční nádrž....................................................................... Komunikace vedlejšího významu s propustným povrchem a možnosti retence a vsakováni.. Vegetační střechy..................................................................... Vegetační filtrační boxy.............................................................. Dešťové zahrady...................................................................... Domovní ČOV se vsakováním do podzemních vod.......................................... Uliční infiltrační vpusť.............................................................. Zahraniční příklady podpory retence vody v urbanizovaném území........................ Realizace tradičních protieroznich opatřeni.......................................... Průleh (obdělávaný, zatravněný)...................................................... Zasakovací pásy....................................................................... Protierozni meze. hrázky. příkopy.................................................... Vrstevnicové obdělávání, pásové střídáni plodin atd.................... Speciální agrotechnika................................................. Protierozni nádrže a suché nádrže...................................... Protierozni cesty s přikopy............................................ Úprava stávající meze - agrárni valy................................... Další biotechmcká PEO (terasováni atd.)................................ Retardační prvky (přehrážky) v průlehu. v přikopu atd.................. Retenční hrázky........................................................ Kombinace opatřeni, další opatření na posílení infiltrace vody do půdy.. Zvýšeni meliorační účinnosti zvýšením biogenní pórovitosti půd......... Posílení infiltrace drenážním prvkem a převod vody k naviažem'......... Podmok (brázdový podmok. drenážní podmok).............................. Závlaha výtopou........................................................ Závlaha přeronem....................................................... ...46 ...52 ...54 ...57 ...59 ...63 ...66 ...69 ...73 ....79 ...79 ...82 ...83 ...89 ...91 ...93 ...96 ...99 ...101 ... 104 ... 106 ....107 ... 107 ...111 ... 116 ...118 ...123 C. Regulace odtoku v odvodňovacích systémech a posílení retence vody v pude.................128 Cl Regulace v systémech HOZ (hlavní odvodňovací zařízení).......................................128 Cl.l Revitalizační opatrení a podpora renaturalizace koryt........................................128 Cl.1.1 Otevřeni zatrubnéného HOZ......................................................................134 Cl.1.2 Úprava trasy a mvelety otevřeného HOZ: vymélčeni. stupné. túňky. boční tůné atd..............140 Cl.1.3 Úprava průtočného profilu HOZ: sníženi kapacity..............................................142 Cl.1.4 Zména opevnění koryta (obnoveni spojitosti s útvary podzemnich vod). zvýšení drsnosti koryta.145 Cl.1.5 Preložení trasy HOZ při zachovaní původních návrhových parametrů a funkci....................148 Cl. 1.6 Úplné zrušeni koryta HOZ.....................................................................150 C1.2 Zména způsobu zaústěni POZ do HOZ (korekce spojitosti POZ a HOZ).............................152 Cl.2.1 Zména umisténi drenážni výusti.................................................................152 Cl.2.2 Regulace na drenážni výusti. na výustním objektu.............................................155 Cl.2.3 Regulace v HOZ hradicimi objekty, prevody vod................................................159 Cl.2.4 Ŕizeni úrovně hladiny čerpáni na odvodňovací čerpací stanici.................................161 C2 Regulace v části POZ (podrobné odvodňovací zařízeni).........................................166 C2.1 Regulace hladiny na regulačních prvcích......................................................166 C2.1.1 Drenáž s regulovaným odtokem (regulace svodných drénů).......................................166 C2.1.2 Podzemní retardace odtoku v síti sbérných drénů..............................................172 C2.2 Obnova účinnosti odvodňovaciho prvku (s efektem zvýšeni infiltrační schopnosti zamokreného povrchu pro srážky)...................................................175 C2.2.1 Sanace vývéru drenážních vod na povrch pozemku...............................................183 C2.2.2 Oprava drenážni výusti. čištění či oprava nefunkčního úseku drenážního potrubí...............186 C2.3 Změna vláhového režimu pozemku ve vazbé ? existenci drenážního prvku.........................191 C2.3.1 Zasakovací přikop, zasakovací pole. průleh (zasakováni drenážních vod).......................191 C2.3.2 Lokálni zména kultury s ohledem na upravené funkce POZ - biologické odvodněni................194 C2.3.3 Zřizováni mokřadů............................................................................197 C2.4 Korekce funkci pramenišť a pramenních jímek................................................ 200 C2.4.1 Zrušeni pramenní jímky a obnova pramene......................................................200 C2.4.2 Zrušení pramenní jímky a obnova mokřadu/tůně.................................................204 C2.4.3 Regulace odtoku z pramenních jímek...........................................................206 C2.5 Sníženi účinnosti/funkčnosti odvodňovaciho prvku.............................................208 C2.5.1 Kontrolované spontánní plošné stárnutí drenáže, zarůstáni kořeny dřevin a bylin..............210 C2.5.2 Lokální přerušeni liniového drenážního prvku (biologické, technické).........................214 C2.5.3 Odkrytí drénů a jeho úplné odstraněni........................................................220 C2.5.4 Clony na drenážním potrubí...................................................................222 III. Srovnáni novosti postupů..................................................................................226 IV. Popis uplatněni certifikované metodiky....................................................................226 V. Ekonomické aspekty........................................................................................226 VI. Seznam publikaci, které předcházely metodice..............................................................227 VII. Seznam použité literatury.................................................................................228 Vlil. Seznam v textu použitých zkratek..........................................................................230 IX. Výklad vybraných terminů..................................................................................231 X. Dedikace na výzkumný projekt..............................................................................231 XI. Summary...................................................................................................232
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw011105
5 20190904114650.9
7 ta
8 160302s2015----xr |||||||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-87361-52-8
40 ## $a ABC512 $b cze $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Kulhavý, Zbyněk $d 1954- $7 ola2006345425 $4 aut $e Autor
245 10 $a Opatření k posílení infiltračních procesů v krajině : $b metodika - uživatelský výstup projektu QJ1220050
250 ## $a 1.vyd.
264 #1 $a Praha : $b Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., $c 2015
300 ## $a 232 s. : $b obr.
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a obsahuje bibliografii
520 ## $a další účastníci: Česká zemědělská univerzita Praha, Agroprojekce Litomyšl, spol.s.r.o.,Aquion, spol.s.r.o. $a Metodika je určena odborné praxi. Práce tvoří tematicky uspořádaný systém katalogových listů, umožňujících na základě předem známých kritérií provést výběr vhodných opatření k posílení infiltračních procesů v krajině s výsledným efektem zvýšení retence nebo dlouhodobé akumulace vod. Pozornost je zejména věnována zemědělsky využívaným pozemkům, ovlivňovaným systémy drenážního odvodnění, urbanizované krajině a drobným vodotečím, odvodňujícím tyto typy území. Uplatňovány jsou principy povrchové i podpovrchové infiltrace v takovém rozsahu, který nejlépe vyhovuje způsobu využívání předmětného pozemku. Významným limitem je přitom infiltrační schopnost rozhraní povrchů a retenční schopnost půd dotčených pozemků v závislosti na stavu vlhkosti/zamokření, tj. zaplněnosti zejména gravitačních pórů vodou.
653 ## $a infiltrace
653 ## $a krajina
653 ## $a regulace odtoku
653 ## $a retence
653 ## $a retenční nádrž
653 ## $a zasakovací pásy
653 ## $a revitalizace
653 ## $a protierozní opatření
653 ## $a odvodňovací systémy
653 ## $a metodika
700 1# $a Štibinger, Jakub $4 aut $e Autor
700 1# $a Křovák, František $7 ola2003167470 $4 aut $e Autor
700 1# $a Kasl, Milan $7 mzk2006348499 $4 aut $e Autor
700 1# $a Pelíšek, Igor $4 aut $e Autor
700 1# $a Soukup, Mojmír, $d 1946- $7 mzk2006355943 $4 aut
700 1# $a Macek, Lubomír $4 aut $e Autor
700 1# $a Jakoubek, Jaroslav $4 aut $e Autor
700 1# $a Pavlíček, Tomáš $4 aut $e Autor
856 7# $2 PDF
910 ## $a ABC512
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link