Knihovna VÚMOP Praha působí jako knihovnické a informační pracoviště, poskytující informace v oboru komplexních meliorací, pedologie a souvisejících vědních oblastech, a to na úrovni současných poznatků a nových směrů ve sdílení informací a v rozsahu podle aktuálních potřeb. Naším posláním je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat vědecké informace obsažené ve specializovaném knihovním fondu, zaměřeném na potřeby vědeckého výzkumu.