Udržitelný rozvoj území

Dnes vráceno
Monografie
1.vyd.
253 : obr.
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Předmluva..............................................................................9
1	Úvod...................................................................................11
1.1	Udržitelný rozvoj: udržitelné společenství, udržitelné hospodářství a udržitelné
změny životního prostředí........................................................12
1.1.1	Princip udržitelného rozvoje a jeho průmět do území.......................12
1.1.2	Pilíře udržitelného rozvoje...............................................14
1.1.3	Diverzita, vyvážený rozvoj a disparity....................................17
1.1.4	Změny poškozující udržitelný rozvoj území.................................19
1.2	Veřejné orgány a udržitelný rozvoj...............................................22
1.2.1	Role veřejné správy a veřejného sektoru...................................22
1.2.2	Pravomoci a principy rozhodování o udržitelném rozvoji....................22
1.2.3	Institucionální kapacita veřejné správy...................................24
1.3	Udržitelné plánování a management rozvoje území..................................25
1.3.1	Analýza, vize a koncepce rozvoje..........................................25
1.3.2	Formy plánování rozvoje území.............................................26
1.3.3	Změny podmínek a agend pro plánování rozvoje území........................28
2	Institucionální prostředí pro prosazování udržitelného rozvoje.........................35
2.1	Koncepce udržitelného rozvoje a její prosazování v předpisech a strategických
dokumentech......................................................................35
2.1.1	Udržitelný rozvoj území v dokumentech a nástrojích Evropské unie..........35
2.1.2	Vývoj konceptu udržitelného rozvoje a životního prostředí u nás...........37
2.2	Programy rozvoje územních samosprávných celků....................................38
2.2.1	Program rozvoje kraje.....................................................38
2.2.2	Program rozvoje obce......................................................39
2.3	Prosazování udržitelného rozvoje „zdola“ - Místní Agenda 21	 39
2.4	Strategické plánování............................................................41
2.5	Územní plánování.................................................................44
2.5.1	Cíle, koncepce a výstupy územního plánování...............................44
2.5.2	Obecné možnosti územního plánování podporovat udržitelný územní rozvoj . 46
2.5.3	Územně analytické podklady a rozbor udržitelného rozvoje území..........48
2.5.4	Politika územního rozvoje a zásady územního rozvoje.......................51
2.5.5	Územní plán ..............................................................53
2.5.6	Regulační plán............................................................60
2.5.7	Územní studie.............................................................61
2.6	Regulace rozvoje území...........................................................61
2.6.1	Regulace jako dohoda......................................................61
2.6.2	Optimální míra regulace...................................................62
2.6.3	Regulace a vyvážený rozvoj území..........................................66
2.7	Posuzování a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území........................67
3	Hodnoty území..........................................................................70
3.1	Pojem hodnota v kontextu udržitelného rozvoje....................................70
3.1.1	Vlastní a účelové hodnoty.................................................70
3.1.2	Ekonomické a sociologické pojetí hodnoty...............................72
3.2	Hodnoty v území ..............................................................74
3.2.1	Udržitelnost a vzájemné vazby hodnot v území...........................74
3.2.2	Zjišťování hodnot území................................................77
3.2.3	Ochrana hodnot v území.................................................77
3.3	Hodnoty území v územním plánování.............................................86
3.3.1	Zjišťování hodnot v územné analytických podkladech ....................87
3.3.2	Ochrana a rozvoj hodnot v území prostřednictvím územné plánovací
dokumentace.............................................................88
3.3.3	Návrh standardu hodnot sledovaných v územné plánovacích podkladech
a dokumentaci...........................................................89
4	Únosnost prostředí....................................................................97
4.1	Únosnost a únosná kapacita......................................................97
4.1.1	Únosnost a únosná kapacita v území.....................................97
4.1.2	Překročení únosné kapacity území.........................................99
4.2	Prahy rozvoje území............................................................100
4.3	Hygienická únosnost prostředí..................................................106
4.3.1	Hygiena životního prostředí.............................................106
4.3.2	Identifikace problematických oblastí....................................106
4.3.3	Identifikace zdrojů znečišťování........................................109
4.3.4	Možnosti prosazovat zlepšení hygieny prostředí v územním plánování . . . .110
5	Krajina..............................................................................112
5.1	Evropská krajina, vnímání krajiny a vztah ? ní.................................112
5.1.1	Vymezení pojmu krajina..................................................112
5.1.2	Proměny evropské krajiny................................................113
5.1.3	Vnímání krajiny a vztah ? ní............................................114
5.2	Vlastnosti krajiny.............................................................116
5.2.1	Ekologická stabilita....................................................116
5.2.2	Diverzita v krajině.....................................................119
5.2.3	Krajinný ráz............................................................125
5.3	Koncepce a nástroje plánování krajiny..........................................128
5.3.1	Přístupy ? plánování krajiny............................................128
5.3.2	Územní systém ekologické stability......................................129
5.3.3	Krajina v územním plánování.............................................133
5.3.4	Komplexní pozemkové úpravy..............................................141
5.3.5	Dotační programy pro péči o krajinu.....................................142
6	Sociální rozměr udržitelného rozvoje v území.........................................146
6.1	Sociální soudržnost a územní předpoklady pro ni................................146
6.1.1	Koncept sociální soudržnosti............................................146
6.1.2	Podmínky prostorového uspořádání pro sociální soudržnost................149
6.1.3	Možnosti vytvářet podmínky pro sociální soudržnost v území..............151
6.2	Možné formy sociálně udržitelného uspořádání měst a venkovského území..........152
6.2.1	Kompaktní město.........................................................152
6.2.2	Zelené a zahradní město.................................................153
6.2.3	Město krátkých vzdáleností..............................................155
6.2.4 Venkovský mikroregion
156
7	Ekonomický rozměr udržitelného rozvoje................................................158
7.1	Udržitelný hospodářský rozvoj regionů...........................................158
7.1.1	Hospodářský rozvoj území ...............................................158
7.1.2	Podmínky a faktory udržitelného hospodářského rozvoje...................159
7.1.3	Současné globální podmínky pro hospodářský rozvoj	.....................161
7.2	Udržitelné hospodaření veřejného sektoru........................................162
7.2.1	Role veřejných rozpočtů ................................................162
7.2.2	Udržitelnost hospodaření obcí a regionů.................................163
7.3	Územní pohled na udržitelné hospodářství........................................165
7.3.1	Vyváženost pracovištní a obytné kapacity území..........................165
7.3.2	Přiměřená intenzita využití obytného území (obytná hustota).............167
8	Regionální rozvoj a koordinace udržitelného rozvoje...................................170
8.1	Rozvoj regionů .................................................................170
8.1.1	Region, regionální rozvoj a regionální politika.........................170
8.1.2	Regionální rozvoj jako činnost aktérů rozvoje...........................172
8.1.3	Rozvoj prostřednictvím vnějších investic a endogenní	rozvoj.............173
8.1.4	Rozvoj regionů a jejich velikost........................................174
8.1.5	Faktory rozvoje regionů.................................................177
8.1.6	Rozvoj regionů v globálním prostředí....................................180
8.2	Koordinace rozvoje..............................................................181
8.2.1	Koordinace regionálního rozvoje.........................................181
8.2.2	Koordinace rozvoje v územním plánování..................................183
9	Sledování a hodnocení udržitelného rozvoje území......................................186
9.1	Metody a systémy měření udržitelného rozvoje....................................186
9.1.1	Kvalitativní a kvantitativní hodnocení udržitelného rozvoje.............186
9.1.2	Indikátorové systémy....................................................188
9.1.3	Indikátory a jejich výběr...............................................189
9.1.4	Systémy sledování příčin a následků.....................................190
9.2	Indikátorová podpora územního plánování.........................................191
9.2.1	Možnosti začlenění indikátorových systémů do procesu územního plánování 191
9.2.2	Doporučení pro tvorbu indikátorového systému v územním plánování........193
9.3	Příklady indikátorového hodnocení udržitelného rozvoje území....................195
9.3.1	Indikátory Územně analytických podkladů
ORP Frýdek-Místek.......................................................196
9.3.2	Indikátory udržitelného rozvoje hlavního města Prahy....................197
9.3.3	Ukazatele pro hodnocení a srovnání udržitelného rozvoje území v územně
analytických podkladech obcí............................................199
10	Modelování v procesu plánování územního rozvoje......................................207
10.1	Komplexní simulační modely......................................................207
10.1.1	Vzestup a pád první generace simulačních modelů.........................207
10.1.2	Komplexní simulační modely druhé generace...............................209
10.2	Systémy podpory plánování (Planning Support Systems)............................212
10.2.1	Nástroj INDEX...........................................................214
10.2.2	What-lf?....................................................................217
10.3	Využití simulačních modelů v našich podmínkách......................................218
10.3.1	Využití simulačních modelů při vytváření	koncepcí územního rozvoje	.	.	.	.218
10.3.2	Projekt experimentální aplikace modelu	pro simulaci rozvoje mikroregionu	219
11 Participace jako nástroj udržitelného plánování a odstraňování disparii v území . .224
11.1	Definice a kontext participace......................................................224
11.1.1	Východiska participace....................................................225
11.1.2	Proměny procesu plánování...................................................226
11.2	Účastníci procesu participace a jejich role v rozhodování o území...................226
11.3	Přínosy participace.................................................................228
11.4	Možnosti a vhodná míra participace..................................................232
11.4.1	Hledání vhodné míry participace.............................................232
11.5	Rizika a obavy z participace........................................................237
11.6	Příprava participace................................................................239
11.6.1	Modely vztahu objednatel - (pořizovatel)	- projektant - konzultant........239
11.6.2	Plán participace............................................................240
11.7	Specifika participace podle typů projektu...........................................245
Rejstřík................................................................................250
Autoři
253
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Maier, Karel
Údaje o názvu Udržitelný rozvoj území
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-247-4198-7
Údaje o vydání 1.vyd.
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Grada Publishing, 2012
Rejstříkový termín - volně tvořený termín životní prostředí
Rejstříkový termín - volně tvořený termín územní plán
Rejstříkový termín - volně tvořený termín krajina
Fyzický popis 253 : obr.
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw011383
5 20180308094050.6
7 ta
8 180308s2012----xr |||||||||||||| ||cze||
20 ## $a 978-80-247-4198-7
40 ## $a ABC512 $e rda
100 1# $a Maier, Karel $4 aut $e Autor
245 10 $a Udržitelný rozvoj území
250 ## $a 1.vyd.
264 #1 $a Praha : $b Grada Publishing, $c 2012
300 ## $a 253 : $b obr.
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
653 ## $a životní prostředí
653 ## $a územní plán
653 ## $a krajina
Dokumenty ke stažení
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné